Všeobecné obchodné podmienky prevádzkovateľa webu vypidrink.sk a mobilnej aplikácie VYPI DRINK.

Web vypidrink.sk a aplikácia VYPI DRINK sú určené pre zákazníkov starších ako 18 rokov!

§1 Účel a Zmluvní partneri webu vypidrink.sk a mobilnej aplikácie VYPI DRINK

Web vypidrink.sk a mobilná aplikácia VYPI DRINK boli zriadené za účelom verejnej inzercie akciových (oproti bežným cenám inzerenta zvýhodnených) ponúk alkoholických a nealkoholických nápojov, spoločenských akcií, a po individuálnej dohode s inzerentom aj ďalších produktov a služieb, ktoré verejnosti ponúkajú zmluvní partneri prevádzkovateľa.
Zmluvnými partnermi prevádzkovateľa webu vypidrink.sk a mobilnej aplikácie VYPI DRINK sú najmä kaviarne, pivárne, puby, bary, vinárne, vinotéky, zábavné podniky, reštaurácie a ďalšie gastronomické prevádzky.

§2 Zmluvný vzťah

Objednaním a zaplatením priestoru pre inzerciu (ďalej len “inzertného priestoru“) v aplikácii VYPI DRINK, prostredníctvom webu vypidrink.sk, vzniká zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom webu a aplikácie a zmluvným partnerom, ktorý si inzertný priestor objedná. Objednaním inzertného priestoru zmluvný partner akceptuje tieto Všeobecné obchodné podmienky (VOP) prevádzkovateľa. Predpokladom objednania priestoru je bezplatná registrácia zmluvného partnera na webe vypidrink.sk. Prevádzkovateľom webu vypidrink.sk a mobilnej aplikácie VYPI DRINK je spoločnosť MBA Headhunting,s.r.o., Vajnorská 1348/6, 83104 Bratislava, IČO 44 628 099 , DIČ 2022770508, (v ďalšom texte ako “prevádzkovateľ“). Spoločnosť nie je platcom DPH.

§3 Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie priestoru pre samostatné vytváranie/uverejňovanie/editáciu/ mazanie inzercie akciových ponúk v mobilnej aplikácii VYPI DRINK (prostredníctvom webu vypidrink.sk) v rámci predplateného časového obdobia. Zmluva medzi zmluvným partnerom a prevádzkovateľom webu a aplikácie sa uzatvára na obdobie, počas ktorého si zmluvný partner predplatí inzertný priestor podľa aktuálneho cenníka. Cenník je voľne dostupný na webe vypidrink.sk. Obdobie a podmienky predplatenia inzertného priestoru môžu byť dohodnuté aj individuálne, na základe písomnej dohody medzi prevádzkovateľom a zmluvným partnerom.

§4 Vylúčenie ručenia

Za obsah inzerátu je zodpovedný inzerent - zmluvný partner prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ neručí za obsah inzerátov uverejnených v aplikácii VYPI DRINK, obzvlášť neručí za ich aktuálnosť, v nich uvedené informácie, súlad s právnymi normami ani za prípadné zasahovanie obsahu inzerátov do práv tretích osôb.
Prevádzkovateľ prostredníctvom webu a aplikácie vytvára priestor, internetovú platformu pre nadviazanie kontaktu medzi inzerentmi a záujemcami o využívanie akciových ponúk tovarov a služieb. Akékoľvek vzťahy a komunikácia medzi uvedenými subjektmi a vzťahy a komunikácia medzi uvedenými subjektmi a tretími osobami sa prevádzkovateľa netýkajú.
Prevádzkovateľ nie je sprostredkovateľom obchodných vzťahov medzi inzerentmi a záujemcami o využívanie akciových ponúk a ich vzájomná komunikácia prebieha priamo medzi nimi cez e-mailové, telefonické, poštové či iné kontakty, ktoré inzerenti uvedú vo svojich inzerátoch.
Prevádzkovateľ nie je zmluvnou stranou žiadnych dohôd uzatvorených medzi inzerentom a inými návštevníkmi webu a používateľmi aplikácie a nie je agentom žiadnej strany.

§5 Povinnosti prevádzkovateľa

Inzeráty budú v aplikácii VYPI DRINK uverejňované bez zbytočného odkladu po ich uložení na web vypidrink.sk a prijatí úhrady poplatku za inzertný priestor na účet prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ sa zaväzuje inzeráty zmluvného partnera pre užívateľov aplikácie VYPI DRINK sprístupniť po dobu platnosti zmluvy, s výnimkou doby výpadkov/porúch systému prevádzkovateľa spôsobených vyššou mocou – napr. poskytovateľmi internetových služieb prevádzkovateľa. Nároky zmluvného partnera vyplývajúce z výpadkov služieb sú riešené v §10 “Reklamácie“ týchto VOP.
Prevádzkovateľ sa zaväzuje informácie o zmluvnom partnerovi považovať za dôverné a neposkytnúť ich tretej strane. Dôvernosť sa netýka informácií, ktoré zmluvný partner sám uverejní v inzeráte.
Prevádzkovateľ môže podľa vlastného uváženia obmedziť alebo odmietnuť služby alebo prístup pre rôznych používateľov.
Prevádzkovateľ môže z akéhokoľvek dôvodu, alebo aj bez udania dôvodu, odmietnuť žiadosť o registráciu inzerenta alebo zrušiť jeho existujúci účet.

§6 Povinnosti zmluvného partnera (inzerenta)

Zmluvný partner (inzerent) sa zaväzuje všetky faktúry/predfaktúry (výzvy k úhrade) prevádzkovateľa uhradiť bez zbytočného odkladu (do 3 pracovných dní) po ich prijatí elektronickou formou. Podmienkou uverejnenia zmluvným partnerom vytvoreného inzerátu je pripísanie úhrady na účet prevádzkovateľa. Po prijatí úhrady za objednaný inzertný priestor bude zmluvnému partnerovi vystavený a elektronicky zaslaný daňový doklad. V prípade písomne prejaveného záujmu bude daňový doklad zmluvnému partnerovi zaslaný aj klasickou poštou v papierovej forme.
Ceny a rozsah služieb webu a aplikácie sú obsahom aktuálneho cenníka, ktorý je voľne dostupný na webe vypidrink.sk.
Na základe dohody zmluvného partnera a prevádzkovateľa je možné vytvoriť aj iné kombinácie služieb a cien ako sú uvedené v aktuálnom cenníku. Akákoľvek dohoda o odlišných podmienkach ako sú uvedené v cenníku si vyžaduje písomnú formu a podpisy obidvoch zmluvných strán.
Testovacie zákaznícke účty je možné vytvoriť iba po predchádzajúcej písomnej dohode s prevádzkovateľom, iba vo výnimočných prípadoch a na krátky čas.

§7 Pravidlá používania webu a aplikácie

Inzerentmi produktov a služieb v aplikácii VYPI DRINK smú byť iba firmy a podnikatelia, teda právnické osoby a fyzické osoby so živnostenským oprávnením. Inzercia fyzických osôb bez podnikateľského oprávnenia je zakázaná a vylúčená.
Vytvárať a zverejňovať obsah na webe vypidrink.sk a v aplikácii VYPI DRINK za inzerujúce firmy a podnikateľov smú iba osoby, ktoré sú v ich mene oprávnené konať a vstupovať do obchodno-právnych vzťahov. Pred registráciou a vložením inzercie si overte či máte právo v mene inzerujúcej spoločnosti alebo podnikateľa konať pri tvorbe obsahu na tejto stránke.
Každý inzerent je výlučne zodpovedný za zachovanie dôvernosti a bezpečnosť svojho prihlasovacieho mena a hesla (ďalej len „prihlasovacích údajov“) a za celý obsah, ktorý sa vyskytne na jeho účte. Svoje prihlasovacie údaje nesmie zdieľať s inou osobou, ani povoliť používanie účtu inej osobe. Inzerent sa zaväzuje bezodkladne písomne upovedomiť prevádzkovateľa ak sa dozvie o akomkoľvek neoprávnenom použití prihlasovacích údajov svojho účtu alebo o akomkoľvek inom porušení bezpečnosti účtu, a to aj za predpokladu, že má iba podozrenie, že k takej udalosti mohlo dôjsť.
Sťahovanie, kopírovanie, reprodukovanie akýchkoľvek služieb alebo akýchkoľvek informácií, textu, obrázkov, grafiky, videa, zvukov, adresárov, súborov, zoznamov, databáz, alebo akéhokoľvek obsahu z webu vypidrink.sk alebo aplikácie VYPI DRINK je zakázané.
Registráciou na vypidrink.sk alebo stiahnutím aplikácie VYPI DRINK súhlasíte s tým, že:
- pri využívaní našich služieb budete dodržiavať všetky platné zákony a predpisy
- budete dodržiavať tieto obchodné podmienky
- máte právo konať v mene inzerujúcej spoločnosti alebo podnikateľa pri tvorbe obsahu na tejto stránke
- disponujete všetkými potrebnými licenciami a povoleniami od tretích strán, ktoré sa týkajú akéhokoľvek obsahu, ktorý prostredníctvom webu vypidrink.sk v aplikácií VYPI DRINK uverejníte
- ste si prečítali, porozumeli a akceptujete našu Privacy Policy a ochranu osobných údajov

§8 Ochrana osobných údajov

Zástupcovia zmluvných partnerov, ktorí zaregistrujú spoločnosť inzerenta na webe vypidrink.sk svojou registráciou berú na vedomie a súhlasia s archiváciou svojich osobných údajov u prevádzkovateľa webu a aplikácie v nasledujúcom rozsahu: akademický titul, meno, priezvisko, e-mailový kontakt, tel. číslo a funkcia v spoločnosti inzerenta. Tieto osobné údaje sú u prevádzkovateľa webu a aplikácie archivované výhradne pre pracovné komunikačné účely s inzerentmi. Bližšie informácie o ochrane osobných údajov

§9 Zakázaný obsah inzerátov

V aplikácii VYPI DRINK je zakázané uverejňovať produkty a služby, ktorých predaj, držanie alebo používanie na území Slovenskej republiky nie je legálne.
V aplikácii VYPI DRINK je zakázané uverejňovať produkty a služby, ktoré sú v rozpore s účelom, na ktorý boli web vypidrink.sk a aplikácia VYPI DRINK zriadené (§1 týchto VOP).
V aplikácii VYPI DRINK je zakázané uverejňovať nepravdivé informácie o akciových ponukách.
V aplikácii VYPI DRINK je zakázané uverejňovať obsah, ktorý zasahuje do práv tretích osôb, najmä:
- práv duševného vlastníctva ako sú autorské práva, práva súvisiace s autorským právom či priemyselné práva, najmä neoprávneným použitím predmetov ochrany, zvlášť použitím autorských diel či ich častí (napr. diel slovesných, výtvarných, fotografií) či uvedením odkazu na obsah porušujúci autorský zákon (napr. na nelegálny softvér či hudbu), použitím ochranných známok, loga obchodnej spoločnosti či názvu alebo mena tretej osoby v inzeráte bez potrebných oprávnení),
- všeobecných práv osobných, fyzických osôb (napr. inzeráty nepravdivé, polopravdivé, osočujúce, urážlivé, ponižujúce, obsahujúce vulgárne výrazy, zasahujúce do občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia, mena a prejavov osobnej povahy) či práv na dobré meno a dobrú povesť právnických a fyzických osôb vrátane práv prevádzkovateľa webu a aplikácie,
- obsah, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi alebo s hospodárskou súťažou a je spôsobilý privodiť ujmu právnickým alebo fyzickým osobám,
- obsah, ktorý hanobí niektorý národ, jeho jazyk, niektorú rasu či etnickú skupinu či podnecuje k nenávisti (k rasovej, národnostnej, náboženskej či inej neznášanlivosti),
- obsah, ktorý propaguje násilie a agresivitu ako prostriedok riešenia konfliktov, obsahuje vyhrážky, nadávky, urážky či podnecuje k zločinnosti, šíri poplašné správy,
- obsah, ktorý obsahuje vulgarizmy, erotický či pornografický obsah,
- obsah, ktorý propaguje politické strany, hnutia, sekty atď.,
- obsah, ktorý obsahuje odkaz alebo vyzýva na finančnú zbierku,
- obsah, ktorý obsahuje odkazy, pozdravy, či iný text súkromného charakteru,
- obsah, ktorý obsahuje nezmyselný bezobsažný text,
- obsah, ktorý je spamom,
- nepravdivé alebo neúplné registračné údaje o firme inzerenta alebo o osobe, ktorá firmu inzerenta zaregistrovala

§10 Reklamácie

V prípade, že nastane výpadok v systéme prevádzkovateľa, má zmluvný partner právo tento výpadok reklamovať. Výpadkom sa rozumie prerušenie služieb systému, ktoré je v súčte za obdobie 30 dní dlhšie ako 24 hodín. Lehota pre uplatnenie reklamácie je 14 dní odo dňa, keď zmluvný partner výpadok zistil alebo mohol zistiť. Kompenzácia za výpadok sa môže uskutočniť predĺžením doby poskytnutia služby o dobu trvania výpadku alebo poskytnutím zľavy formou dobropisu alebo zľavového kódu na budúce služby.

§11 Ukončenie platnosti zmluvy

Platnosť zmluvy môže byť ukončená nasledovne:
a) Uplynutím času, na ktorý bola zmluva uzavretá (pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, dohodnutá doba platnosti zmluvy je vždy totožná s dobou, na ktorú si zmluvný partner inzertné služby predplatil).
b) Výpoveďou zmluvy
c) Odstúpením od zmluvy
d) Dohodou zmluvných strán o ukončení zmluvy
Výpovedná doba zmluvy je obojstranne dohodnutá ako doba odo dňa doručenia výpovede zmluvy druhej strane do konca obdobia, na ktoré si zmluvný partner služby predplatil. Dôvodmi okamžitého odstúpenia od zmluvy zo strany prevádzkovateľa sú najmä nezaplatenie za služby v lehote splatnosti, či uverejnenie protizákonného alebo nevhodného obsahu inzerátu (viď. §9 týchto VOP).
Dôvodmi okamžitého odstúpenia od zmluvy zo strany zmluvného partnera sú najmä neposkytnutie objednaného inzertného priestoru, či opakované výpadky systému prevádzkovateľa nad rámec časového rozsahu definovaného v §10 Reklamácie, odst.2, týchto VOP. Akékoľvek prípadne vzniknuté spory a nedorozumenia sa obidve zmluvné strany zaväzujú riešiť najprv vzájomnou snahou o dohodu, potom týmito VOP a príslušnými paragrafmi Obchodného zákonníka, a až v prípade zlyhania všetkých pozitívnych pokusov majú právo obrátiť sa na miestne a vecne príslušný súd.

§12 Zmena všeobecných obchodných podmienok

Prevádzkovateľ webu vypidrink.sk a aplikácie VYPI DRINK má právo kedykoľvek aktualizovať tieto Všeobecné obchodné podmienky. Pri každej aktualizácii budú zaregistrovaní užívatelia na zmeny upozornení e-mailom. Pokračovaním vo využívaní služieb webu vypidrink.sk a aplikácie VYPI DRINK po aktualizácii týchto podmienok súhlasíte s tým, že sa na vás vzťahujú aktualizované podmienky.
Táto verzia Všeobecných obchodných podmienok má označenie: VOPVYPI DRINK 01.06./2020
Dátum nadobudnutia účinnosti: 01.06.2020